Maart 2021

Portavida: overeenkomsten - Dienstverleningsovereenkomst crisiszorg en garantie op het aanbod van overbruggingszorg seniorenwoningen met assistentie Portavida


Optioneel voorziet OCMW Genk een aanbod van crisiszorg en garantie op overbruggingszorg aan de bewoner van de seniorenwoning, die de keuze heeft om hier al dan niet op in te gaan.

De permanentie en crisiszorg wordt verzorgd door dienstencentrum 't Klavertje (woonvorm Hogerveld) van vzw Stijn. 

 

Ik maak hierbij 2 reflexies:

 

Ten eerste: Bij bespreking in de commissie werd duidelijk dat vzw Stijn niet altijd verpleegkundige permanentie kan bieden en heeft daarom een overeenkomst gesloten met het WGK. De reden is dat een leefgroepbegeleider niet altijd een paramedische opleiding heeft genoten om een crisissituatie te hanteren. Hierbij kan in een noodsituatie kostbare tijd verloren gaan. Je moet erop kunnen vertrouwen dat crisissituaties deskundig gehanteerd worden.

Ik vind dit een tekort.

 

Ten tweede:

De volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht:

 • STIJN VZW (Dienstencentrum ’t Klavertje), Breugelweg 200 te 3900 Pelt; 2/4
 • WGK-LIMBURG VZW, Welzijnscampus 25 te 3600 Genk;
 • LIBERALE MUTUALITEIT LIMBURG, Geraetsstraat 20 te 3500 HASSELT;
 • DE VOORZORG, Europark 2030 te 3530 HOUTHALEN.

De verzuiling viert hoogtij. Nog steeds wordt in Genk op een oude manier aan politiek gedaan. De houding is niet verbredend. Mogelijke Genkse zorgondernemers krijgen geen kans. Genkse zorgondernemers krijgen geen uitnodiging in de bus om deel nemen aan deze opdracht. Het is schrijnend dat niet breder, niet vernieuwender nagedacht werd om vorm te geven aan deze zorgorganisatie.

Na overleg met Genkse zorgorganisaties lees ik hun besluit voor wat ik per mail ontvangen heb:

 

Verder is het natuurlijk te betreuren dat ze ook hier weer geen rekening houden met de zelfstandige thuisverpleegkundigen alhoewel we een belangrijke rol spelen in het Genkse verzorgingslandschap.

 

 

 

De fietsreflex bij elke Genkenaar creëren met bijkomende investeringen in fietsinfrastructuur door gebruik te maken van het nieuwe Vlaamse subsidiereglement.


Sinds de coronacrisis zijn Genkenaren versneld overgestapt naar de fiets. Goed voor het klimaat, voor de gezondheid en ook voor de economie. De evolutie richting fiets moeten we niet alleen vasthouden maar uitdiepen. 

 

Daarom wil de Vlaamse Regering bijkomend investeren in fietsinfrastructuur. Ze keurde op 26 februari het subsidiebesluit goed voor investeringen in lokale fietsinfrastructuur. Per 2 euro dat Genk investeert in fietsinfrastructuur, legt Vlaanderen 1 euro bij.

 

Genk komt op basis van trekkingsrechten en op basis van het inwonersaantal  in aanmerking voor € 1.503.520,14.


Het kan daarbij gaan om de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, maar ook om structureel onderhoud van of ingrijpende verbeteringen in bestaande infrastructuur. Voorwaarde is dat het hier gaat om wegen in beheer van de gemeente. Tot september 2022 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden.


Verder wordt de lokale besturen de voorwaarde opgelegd om de lokale plannen te visualiseren. Er wordt concreet gevraagd aan steden en gemeenten om foto’s te bezorgen van de huidige situatie en foto’s van het eindresultaat. Dit zal gebundeld worden op een website zodat de Genkenaar duidelijk kan opvolgen welke investeringen er zijn gebeurd.


Daarom:

 1. Wil ik vragen of het bestuur nieuwe projecten heeft of zal uitwerken teneinde gebruik te kunnen maken van de subsidie.
 2. Tevens stel ik voor om Bottom Up te werken met maximale participatie van de Genkse Fietsersbond. De Fietsersbond diende trouwens oktober 2020 een rapport in over het Genkse Fietsnet met stevige aanbevelingen voor functionele verbeteringen wat een interessante insteek is.
 3. Tenslotte zou elke Genkenaar via de 3600 en sociale media eigen voorstellen voor verbetering van de fietsinfrastructuur kunnen inbrengen.


Besluit:

Als we die fietsreflex willen versterken, moeten we nu wel de best mogelijke infrastructuur aanleggen. Die is essentieel voor de veiligheid en de snelheid waarmee fietsers zich kunnen verplaatsen. Met superieure infrastructuur tonen we hun ook dat ze voor ons zeer belangrijke weggebruikers zijn die niet meer naar de rand van de weg geduwd worden. Dat gevoel is zeer belangrijk.’


 


Geef vorm aan Bosdel

Toelichting: Al jarenlang zijn de terreinen van Bosdel braakliggend.

 

Deze terreinen zijn 10 ha groot, plus nog een groene corridor van 1ha. Ze zijn verloederd, niet onderhouden, de nadar ligt om, het lijkt Tsjernobyl wel. Ook het probleem van zwerfvuil is hier pijnlijk zichtbaar en wordt bij ons aangekaart door omwonenden. Het is een gebied met veel potentieel, en heel waardevol voor de natuur.


De verloedering is een doorn in het oog voor de omwonenden van de Melberg, de wijken Termien, Kolderbos en Langerlo.  Het omliggend bos lijdt onder de verwaarlozing van dit terrein.


Daarbij zijn de terreinen verhard, en kan er zo geen sprake zijn van enige waterrecuperatie. Terwijl dit nu zeer noodzakelijk is. 

Stad Genk is regisseur in de ontwikkeling van de industrieterreinen Bosdel. De invulling mag volgens onze fractie niet kernverstorend zijn voor Genk-Centrum. Dus kleinhandel en middelgrote handel wordt hierdoor uitgesloten. Ook jullie volgen deze lijn blijkbaar, zoals we kunnen lezen in de notulen. 


De oorspronkelijke plannen van Group GL pasten mits aanpassingen in het huidige Gewestelijk RUP, maar worden tegengehouden door het bestuur. Dit terwijl datzelfde bestuur zich op de Hasseltweg verschuilt achter de mogelijkheden binnen RUP om de Colruyt toe te laten.


Het terrein van Bosdel moet een regionale meerwaarde worden voor Genk en zijn omgeving, door een  aantrekkingspool te creëren voor groothandel of ondernemingen. 


Wij eisen dat het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid opneemt en tot actie komt. Vorm geven aan de ontwikkeling van de terreinen is prioritair en daarom moet men in onderhandeling gaan met de eigenaar en actief vorm geven aan deze terreinen. 


Vragen

 1. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze terreinen? En waarom wordt het niet onderhouden? De stad kan de eigenaar toch verplichten om dit te doen?
 2. Wie betaalt de kosten voor het opruimen van het zwerfvuil en onderhoud van het terrein?
 3. Wat is de huidige visie van de stad Genk over de invulling van deze terreinen?
 4. Is er een akkoord met Group GL over de invulling van het terrein? En zo ja, wat zijn de concrete voorwaarden?
 5. Waarom duren de onderhandelingen over de invulling zo lang?
 6. Welke zijn de volgende stappen die nu ondernomen worden?
 7. Is er al een tijdslijn gemaakt voor de uiteindelijke realisatie?
 8. Op welke manier zullen de bewoners betrokken worden bij de ontwikkeling hiervan, en zullen zij voldoende geïnformeerd worden?