Februari 2022

Mentale gezondheid is een thema dat velen beroert. Wachttijden voor psychologische zorg, verhoogde behoeften sinds de coronacrisis: de media staan er bol van. Zowel de federale als de Vlaamse regering beslisten om bijkomend te investeren in geestelijke gezondheidszorg. 

Een psychische stoornis is verschillend van een klacht. Bij een stoornis is het psychisch evenwicht langdurig verstoord met een negatief effect op het functioneren op diverse levensdomeinen, bijvoorbeeld de lichamelijke en psychische gezondheid, werk, sociale relaties, financiën, en staan sociale rollen als partner, ouder/kind, werknemer/ leerling, collega, vriend, buur… komen onder zware druk.


Investeer in geestelijke gezondheidszorg maar dan op een andere manier.

Mensen met een psychische stoornis stellen hulp vaak en te lang uit waardoor de problematiek en dus de zorgbehoefte verergert. De voornaamste reden daarvoor is dat mensen ervan overtuigd zijn dat zij hun problemen “zelf kunnen oplossen”. 

Om de noden in de bevolking beter te kunnen beantwoorden komt de ambulante en laagdrempelige gemeenschapsgerichte zorg (in de brede zin van het woord bv. deelname aan het gemeenschapsleven) veel meer op de voorgrond.

Het verbeteren van de toeleiding naar gepaste hulp is de eerste stap. De inschakeling van mobiele wijkwerkers GGZ leidt tot zorgafstemming (tussenkomst gemeenteraad mei 2021).

De mobiele wijkwerkers GGZ gaan op zoek naar kwetsbare mensen die kampen met psychische klachten en die om allerlei redenen onder de radar blijven. Ze werken outreachend, verkennend , proactief, vindplaatsgericht en zo nodig aanklampend. Dit wil zeggen dat ze zelf actief de stap naar de doelgroep zetten, mensen ontmoeten in hun eigen leefomgeving: thuis, op straat en in openbare ontmoetingsplaatsen zoals bijvoorbeeld

de dienstencentra en ook via de signalen van sociale media.

Samen met het netwerk uit de wijk en de partners uit de GGZ zorgen zij dat kwetsbare personen de weg naar de juiste zorg vinden. Ze bouwen de eerste fundamenten van een netwerk voor cliënten en volgen dit verder op.

Ze spelen ook een belangrijke rol in het netwerk van hulpverleners en sociale werkingen binnen de wijk.

De interventies zijn laagdrempelig, technisch niet moeilijk, het gaat over skills aanleren met als doel verankering van zorg. De ambulante werking als het ware op het terrein brengen.

Het kader is een trechtersysteem, waar snel geschakeld kan worden op niveau van de zorgvraag.

Mobiele wijkwerkers

Sociale werkers

Psychologen

Psychiater

 

Naarmate de mobiele wijkwerkers GGZ dieper in de samenleving doordrongen zijn bereiken ze mensen die vroeger door de mazen van het net glipten. Aanklampende en laagdrempelige zorg brengt mensen in beeld die zich lange tijd schuilhielden achter een groezelig gordijn.

Mobiele wijkwerkers GGZ bereiken nieuwe mensen die er vaak slecht aan toe zijn.

Genk zou met de inschakeling van mobiele wijkwerkers GGZ klaar moeten staan om puin te ruimen na de psychosociale neveneffecten van de coronacrisis.

Investeer meer en anders in een betere geestelijke gezondheidszorg.

Snelheidsbeperkingen gewestwegen - Ministerieel Besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - snelheidsbeperking N76 – Advies


= Groot deel van de  Torenlaan in Zwartberg

Raadslid Chantal Coppens en ik hebben het betrokken traject al fietsend afgelegd. De Hoevenzavellaan met overgang naar de Torenlaan is een onveilige verkeerssituatie. Een zone met veel in – en uitbewegingen. Het fietspad ligt pal tegen de drukke straat, niet altijd gescheiden van het hard rijdende verkeer met vaak vrachtwagens rijdend in beide richtingen naar industrieterreinen of de opritten van de autostrade. Dit te midden van een woonwijk. De gehele omgeving vraagt een innovatie aanpak, zoals wij met onze fractie al eerder gevraagd hebben. Een masterplan voor omgeving Zwartberg is een noodwendigheid. Gevraagd door hun inwoners en de ondernemers gesteund door de N-VA.


Een aanpassing van de snelheid naar 50km/uur is nodig. Naast een aanpassing van de snelheid is er een geïntegreerde aanpak nodig om de verkeersveiligheid voor de kwetsbare weggebruikers te verbeteren.


Enkele adviezen:

  1. Maak van de verkeerslichten Lucien Londotstraat slimme verkeerslichten. De overstekende voetgangers en fietsers hebben gelijktijdig groen met de inrijdende auto’s. Dit is echt onwaarschijnlijk
  2. Er zijn 4 oversteekplaatsen voor fietsers - bromfietsers, zonder verkeersbord SB250 (oversteekplaats fietsers). Er is geen wegmarkering met haaientanden en accentverlichting ontbreekt. Temeer dat er voor de oversteekplaatsen parkeerplaatsen zijn wat de zichtbaarheid mindert.
  3. Langs de oversteekplaats voor fietsers is er verharding voorzien op de berm voor voetgangers. Levensgevaarlijk daar dit gebruikt wordt als oversteekplaats voor voorvoetgangers zonder werkelijke verkeersinrichting. Onvolkomen oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers roepen een vals gevoel van veiligheid op. Hierbij worden kwetsbare weggebruikers aanmoedigd om hun leven te wagen. Dit is erger dan dat er geen oversteekplaatsen zouden zijn.
  4. Ten slotte zijn er snelheidsremmende maatregelen nodig: sensibilisering, vergroening, ingrijpen op de infrastructuur met herinrichting van de omgeving.