December 2019

Schriftelijke vraagstelling: verkeersveiligheid Bochtlaan


Onderwerp: verkeersveiligheid Bochtlaan met betrekking tot de onveranderde onveilige toestand waar voetgangers mee geconfronteerd worden als zij ter hoogte van het Hof van Gan het zebrapad willen oversteken.


Raadslid: Geert Reyskens


Vraag en antwoord(en):


In het antwoord op mijn schriftelijke vraagstelling (SV21) werd het volgende gemeld:
Gezien de precaire gevaarlijke situatie (korte dagen) vraag ik om dringend verbeteracties uit te voeren: accentverlichting – extra signalisatie – snelheidsvertragende maatregelen zoals langzamere doorstroom van gemotoriseerd verkeer.


Antwoord: Vrijdag 13-11 staat het halfjaarlijks overleg met de wegbeheerder ingepland. De voorgestelde verbeteracties zullen worden voorgelegd. Betrokkenen kunnen nadien contact opnemen met de Dienst Mobiliteit voor een stand van zaken.


Wat is het resultaat van dit overleg met de wegbeheerder?


Antwoord: De stad wenst het wegdeel E. Coppéelaan, inclusief het kruispunt Winterslagstraat, aan te pakken in het kader van een onthardingsdossier en het beveiligen van de schoolomgeving. Als alles normaal verloopt voorzien de Afdeling Wegen en Verkeer Limburg en de Stad hier middelen voor.


Bouw & Infra trekt dit dossier. De procedures lopen volop en de timing wordt afgestemd op het investeringsprogamma van AWV.


Binnen welke termijn, de werkzaamheden ter herinrichting zullen kunnen aanvatten zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van de beschikbare budgettaire middelen dewelke ter beschikking worden gesteld door de verschillende partijen. De Stad Genk zal de kosten voor deze herinrichting immers niet alleen kunnen dragen. Momenteel lopen er nog gesprekken met o.a. AWV en bovendien zijn er in het verleden ook brieven vertrokken naar de kabinetten van de ministers Demir en Peeters met de vraag om de nodige middelen te voorzien alsook deze middelen - qua timing - binnen eenzelfde periode vrij te willen maken. Een probleem dat zich stelt is immers dat de verschillende subsidiërende instanties en overheden vaak een verschillende snelheid hanteren i.f.v. financiering (zo kan vb. aanspraak gemaakt op een subsidie van de Vlaamse overheid/VMM i.f.v. riolerings- en/of afkoppelingswerken maar is aan deze subsidie gekoppeld dat de werken eind 2021 aan een aannemer gegund zijn, dit terwijl er voor andere hiermee samenhangende delen momenteel nog onvoldoende middelen ter beschikking zijn) alsook dat er onvoldoende middelen ter beschikking zijn om het geheel (mee) te financieren. Er zijn momenteel met AWV gesprekken lopende om het één en ander uit te klaren m.b.t. de financiering en zo vb. de vooropgestelde VMM-timing te halen. Echter is het momenteel nog koffiedik kijken of deze gesprekken met AWV alsook met de verschillende andere
subsidiërende/financierende overheden zullen leiden tot de door de VMM beoogde timing van gunning van de werkzaamheden in oktober 2021.


Hiermee rekening houdend is het dan ook niet slim om tussentijds nog bijkomende infrastructurele en verkeerstechnische aanpassingen te doen.


Een investering die nadien moet verdwijnen. Wij zijn van oordeel dat de recent uitgevoerde ingrepen (aanleg voetpaden , beveiligde oversteken,…) in tussentijd de nodige veiligheid bieden. Wij beweren niet dat dit een optimale situatie is doch vragen, rekening houdend met de voortgang van het dossier, wat geduld.


Concreet : er wordt dus heel hard gewerkt om het volledig wegdeel in kwestie duurzaam en veilig in
te richten.